DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BEREKETLİ İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İHALESİ

Bereketli İmam Hatip Ortaokulu Katin İhalesi 20/12/2019 tarihi saat 10:00'da Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.  İhale Şartnamesi aşağıdadır.
BEREKETLİ İMAM HATİP ORTAOKULU KANTİN İHALESİ

DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ Bereketli İmam Hatip Ortaokulu MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KANTİN İHALE İLANI

İLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği.

Madde 1 ?Denizli Merkezefendi İlçesi Bereketli İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nün kantini Okul Aile Birliği tarafından üçüncü şahıslara muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel üzerinden ilgi yönetmelik çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddelerine göre, pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

OKULUN ADI

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

%10

 

İHALE TARİHİ

 

SAAT

Bereketli İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü

 

5.350,00TL (8,5 aylık 45.475,00 TL)

 

4550TL

20/12/2019

CUMA

   

10:00

 
Madde   2- İhaleye konan okul kantininin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ihale tarih ve saati.

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen istekliler %10 geçici teminatı ZİRAAT BANKASI/MerkezŞubesi (IBAN TR(60 0001 0000 8478 3434 0650 01) nolu hesaba yatırılacaktır.

Madde  4-İşin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme şekil ve şartlar;  İhale şartnamesinde belirtilmiştir.

Madde  5-İhaleyi alan kişiler yer teslimi yapılmadan %6 kesin teminatlarını yatırmak zorundadırlar.İhaleyi kazanan yüklenici yıllık kira bedelinin toplamı kadar aylık ödemeli (İki Kefilli) senet ile birlikte sözleşme imzalayacaklardır.

Madde 6- 20/12/2019 Cuma günü saat 10:00'da MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı salonunda yapılacaktır.

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ, GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR; Madde 7-Kira süresi yer teslimi yapıldıktan sonra düzenlenecek sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa kantin kira sözleşmesi muhammen bedel tespit komisyonunca Üretici Fiyatları Endeksi(ÜFE) oranında yapılacak artışla uzatılabilecektir. Kira artışı 9 ay üzerinden yapılacak olup Şubat ayı yarım ödenecektir.

İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

Madde 8-İhaleye gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler kabul edilecektir. Ancak tüzel kişiliği sahip katılımcılardan şirkete ilişkin belgeler ayrıca talep edilecektir.

Madde 9- Tüzel kişiliğe haiz olanlar 10. madde kapsamındaki belgelerini ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

Madde 10-İhaleye katılmak için başvuranlardan;

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi

 2. Sabıkası bulunmadığına dair sabıka kayıt belgesi

 3. Girmek istediği okul için belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.

 4. Başka kantin işletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair taahhütname 

      (İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

 5. Öğrenim Belgesi

 6. Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi (Kantin işletmeciliği meslek dalı, 3308 sayılı kanun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 20.maddesi'nin6. fıkrası gereğince Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde katılımcılardan Kantin İşletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiçbirinin Kantin işletmeciliği Ustalık belgesinin olmaması durumunda kantin işletmeciliği üzerine Kalfalık, belgesi istenir, onunda olmaması halinde ise sertifika, kurs bitirme belgesi veya kantin ile ilgili işyeri açma belgelerinden en az birinesahip)olması zorunludur.

  NOT: KATILIMCILAR İSTENEN BELGELERDEN BİRER ASIL BİRER FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE İKİ DOSYA İLE MÜRACAAT EDECEKLERDİR

Madde 11- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya kuruşlara kiraya vermeye yetkilidir. İhale komisyonu bu gerekçelere bağlı olarak ihaleye vermeme durumunda gerekçe açıklamak zorunda değildir.

İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görüle kişilerin teklifleri yazılı olarak almak üzere ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca ihaleye katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır. İhaleye katılanlardan şartlara uygun olan en az iki kişi olmadığı taktirde ihaleyi iptal etme, yada yapıp yapmama hakkına sahiptir. İhaleye katılması uygun görülen kişilerden yazılı teklif alınarak; İlk üç teklif öğrenci sağlığına ve okul işleyişine uygun olmayan, daha önce bu konuda şikâyetler olmuş, idareyi zor duruma sokmuş olan kişiler en yüksek teklifi verse de komisyon ilk üç kişiden uygun olana verme yetkisini kullanarak ihale sonuçlandırılır.

 

Madde 12 -  Bu ilan 20/12/2019 Cuma günü saat 10:00'a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosu ve Web sayfasında,  Bağlı oldukları muhtarlık veya Belediye İlan Panosuna, Okul İlan Panosunda ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır.                                                            

Madde 13- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler 10.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı saat 10:00 kadar İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Strateji şubesi Müdürlüğüne içerisinde istenilen belgelerin bulunduğu ve üzerinde katılımcının adı, açık adresi ve ihalesine katılmak istediği okulun adının yazılı bulunduğu kapalı zarfı teslim edeceklerdir. Bununla ilgili olarak iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.

 

Madde 13-İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

 

 1. T.C. vatandaşı olmak

 2. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

 3. Başka kantin işletiyor olmamak

   

Madde 14- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

Madde 15-İhaleyi kazanan kantin işleticileri, kira sözleşmelerinde belirtilen maddelere aynen uyacaklar ve yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Sözleşme süresince sözleşmeye aykırılık ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinintespiti durumunda işletmeciye bildirim tarihinden itibaren sözleşme fesih olacaktır.

Madde 16-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Madde 17-İhale komisyonu tarafından ihale kararı, karar tarihinden 15 gün içerisinde ita amirine onaylatılır veya iptal edilebilir.

 

Madde 18-Ödemeler Milli Eğitim Bakanlığının Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve eki sözleşmeye göre yapılacaktır.

 

Madde 19- Kira Ödemeleri :

Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın yirmisine kadar peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin %10unu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, %10 unu Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne %80 ini de birliğin göstereceği hesaplara aylık peşinyatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

 

Madde 20- Elektrik ve Su Gider bedeli:

    Kantinin elektrik ve su sayaçları okulun sayacından ayrı olduğundan ilgili faturalar yüklenici tarafından ilgili kurumlara ödenecektir. İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali halinde ilgili sayaçlara ait ödemelerin yapılarak borç olmadığını belirten dekontlar idareye teslim edilecektir.  

Madde  21-Şartname bedeli olarak alınacak miktar; şartname bedeli alınmayacaktır.

Madde  22-İhtilafların hal mercii Denizli  İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

Madde 23- Sözleşmenin yürürlüğü girmesi ita amirinin onayına bağlıdır.

 

                                                                                                                         Şamil TEMİZ

                                                                                                                         Şube Müdürü

 

İLAN OLUNUR.

Gümüşçay Mahallesi, Çiğdem Caddesi, NO 64, Merkezefendi Kaymakamlığı Hükümet Konağı, 3. kat Merkezefendi / DENİZLİ - 0258 263 70 63 2637065

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.