DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Kantin İhalesi Duyurusu

Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün  Kantin İhalesi 15/04/2022 CUMA günü     saat 10:00'daDenizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Toplantı salonunda yapılacaktır. İhale  İlanı ve Şartnamesi Aşağıdadır.
Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün  Kantin İhalesi Duyurusu

DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün KANTİN İHALE İLANI ve ŞARTNAMESİ

İLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği.

 

Madde 1 ?Denizli Merkezefendi İlçesi Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün kantini ve öğrencilere verilecek yemek hizmetinin Okul Aile Birliği tarafından üçüncü şahıslara muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel üzerinden ilgi yönetmelik çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddelerine göre, pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

 

OKULUN ADI

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ TEMİNAT

%10

 

İHALE TARİHİ

 

SAAT

Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

            642 TL

(8,5 aylık 5457,00 )

 

546,00TL

15/04/2022 CUMA günü     

10:00

 

Madde   2- İhaleye konan okul kantininin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ihale tarih ve saati.

 

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen istekliler %10 geçici teminatı ZİRAAT BANKASI/2362Denizli Çınar  Şubesi  96315226-50 01 nolu IBAN TR730 001 0020 6596 3152 2650 01nolu hesaba yatırılacaktır.

 

Madde  4-kantin ve yemek hizmeti İşinin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme şekil ve şartlar ile yemek hizmeti şartları ;  bu ilanın İsteklilerde Aranan Şartlar Ve Belgeler bölümünde belirtilmiştir.

 

Madde  5-İhaleyi alan kişiler yer teslimi yapılmadan %6 kesin teminatlarını yatırmak zorundadırlar.

İhaleyi kazanan yüklenici yıllık kira bedelinin toplamı kadar aylık ödemeli (İki Kefilli) senet ile birlikte sözleşme imzalayacaklardır.

 

Madde 6-15/04/2022 CUMA günü     saat 10:00'daDenizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Toplantı salonunda yapılacaktır.

 

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ, GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR;

 

Madde 7-Kira süresi yer teslimi yapıldıktan sonra düzenlenecek sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa kantin kira sözleşmesi muhammen bedel tespit komisyonunca Üretici Fiyatları Endeksi(tüfe) oranında yapılacak artışla uzatılabilecektir. Kira artışı 9 ay üzerinden yapılacak olup Şubat ayı yarım ödenecektir.

 

İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

 

Madde 8) İşin Yapılma yeri:Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 50 m2 kantin alanı ve okul idaresinin göstereceği 0 m2 yemekhane olarak belirlenen alan. Bu maddede belirtilen alanlar yükleniciye sözleşme imzalandıktan sonra 10 iş günü  içerisinde idarece düzenlenecek  tutanakla teslim edilir.

 

Madde 9)Yemek hizmeti şartları;

 

a)Her öğrenci ve personele 4 çeşit yemek verilir.

b)Tüm yemek çeşitleri idarenin onayladığı menü esas alınarak yapılacaktır.

c)Yüklenici her gün idare tarafından tespit edilen yemek yiyecek öğrenci sayısının %10 fazlası yemek sağlayacaktır. Yemeklerin  öğrenciye dağıtımı idarece belirlenen standartlarda yapılacaktır.

d)Yemekler idarenin oluşturacağı bir kontrol komisyonu tarafından denetlenecektir. idare tarafından ayrıca muayene komisyonu oluşturulacaktır.

e)Hazırlanan veya okula hazır olarak getirilen  yemeklerin her türlü hijyen sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

 

f)Yüklenici  günlük yemek çeşitlerinin her birinden steril kaplara en az 300 gr numuneler alacak ve numuneleri 72 saat Süreyle, dondurmadan buzdolabı bölümünde saklayacak. Numune alma işlemi Gıda Maddeleri Tüzüğü'nün numune alma  Esaslarına uygun şekilde yapılmalıdır. İdare gerek gördüğünde bu numunelerin analizlerini yaptıracak ve masrafını yükleniciden tahsil edecektir.

g) İhaleye girecek okulumuz geçici binasında hizmet vermekte olup, yeni binasına geçtiği zaman kantinde taşınır. Geçici binada yemekhane yoktur, şuan inşaat halinde olan yeni binaya geçildiğinde  yemekhane mevcut olduğundan  öğrencilerin yemek ihtiyaçları kantinden bağımsız olarak okul yönetimince okul yemekhanesinde  karşılanacaktır.

 

Madde 10) Kantin ve Yemek Hizmetinde Çalıştırılacak olan Personele ait şartlar:

 

Yüklenici tarafından çalıştırılacak personele dosya tutularak, içinde kimlik bilgileri ve güvenlik ile ilgili evrakları bulundurulacak bu dosyalanın birer sureti idareye de verilecek ve gerektiğinde yüklenici idare tarafından denetlenecektir. Yüklenici adına çalışan personelin hakkında olabilecek suç durumunda yüklenici sorumlu olacaktır. . Yüklenici, İdarenin haberi olmadan yemekhanelerde ve mutfaklarda sıklıkla eleman değiştirmeyecek ve işten çıkaramayacaktır.

 

 

Madde 11-İhaleye gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler kabul edilecektir. Ancak tüzel kişiliği sahip katılımcılardan şirkete ilişkin belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

Madde 12- Tüzel kişiliğe haiz olanlar 10. madde kapsamındaki belgelerini ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

 

Madde 13-İhaleye katılmak için başvuranlardan;

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi

b)      Sabıkası bulunmadığına dair sabıka kayıt belgesi

c)      Girmek istediği okul için belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.

d)      Başka kantin işletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair taahhütname 

    (İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

e)      Öğrenim Belgesi

f)       Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi (Kantin işletmeciliği meslek dalı, 3308 sayılı kanun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 20.maddesi'nin6. fıkrası gereğince Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde katılımcılardan Kantin İşletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiçbirinin Kantin işletmeciliği Ustalık belgesinin olmaması durumunda kantin işletmeciliği üzerine Kalfalık, belgesi istenir, onunda olmaması halinde ise sertifika, kurs bitirme belgesi veya kantin ile ilgili işyeri açma belgelerinden en az birinesahip)olması zorunludur.

NOT: KATILIMCILAR İSTENEN BELGELERDEN BİRER ASIL BİRER FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE İKİ DOSYA İLE MÜRACAAT EDECEKLERDİR

Madde 14- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya kuruşlara kiraya vermeye yetkilidir. İhale komisyonu bu gerekçelere bağlı olarak ihaleye vermeme durumunda gerekçe açıklamak zorunda değildir.

İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görüle kişilerin teklifleri yazılı olarak almak üzere ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca ihaleye katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır. İhaleye katılanlardan şartlara uygun olan en az iki kişi olmadığı taktirde ihaleyi iptal etme, yada yapıp yapmama hakkına sahiptir. İhaleye katılması uygun görülen kişilerden yazılı teklif alınarak; İlk üç teklif öğrenci sağlığına ve okul işleyişine uygun olmayan, daha önce bu konuda şikâyetler olmuş, idareyi zor duruma sokmuş olan kişiler en yüksek teklifi verse de komisyon ilk üç kişiden uygun olana verme yetkisini kullanarak ihale sonuçlandırılır.

 

Madde 15 -  Bu ilan 15/04/2022 CUMA günü saat 10:00'a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosu ve Web sayfasında,  Bağlı oldukları muhtarlık veya Belediye İlan Panosuna, Okul İlan Panosunda ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır.                                                            

 

Madde 16- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler 10.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı saat 10:00 kadar Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne içerisinde istenilen belgelerin bulunduğu ve üzerinde katılımcının adı, açık adresi ve ihalesine katılmak istediği okulun adının yazılı bulunduğu kapalı zarfı teslim edeceklerdir. Bununla ilgili olarak iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.

 

 

Madde 17-İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

 

a)                T.C. vatandaşı olmak

b)                Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)                Başka kantin işletiyor olmamak

 

Madde 18- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

 

Madde 19-İhaleyi kazanan kantin işleticileri, kira sözleşmelerinde belirtilen maddelere aynen uyacaklar ve yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Sözleşme süresince sözleşmeye aykırılık ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinintespiti durumunda işletmeciye bildirim tarihinden itibaren sözleşme fesih olacaktır.

 

Madde 20-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

 

Madde 21-İhale komisyonu tarafından ihale kararı, karar tarihinden 15 gün içerisinde ita amirine onaylatılır veya iptal edilebilir.

 

Madde 22-Ödemeler Milli Eğitim Bakanlığının Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve eki sözleşmeye göre yapılacaktır.

 

Madde 23- Kira Ödemeleri :

Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın yirmisine kadar peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin %10unu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, %10 unu Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne %80 ini de birliğin göstereceği hesaplara aylık peşinyatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

 

Madde 24- Elektrik ve Su Gider bedeli:

    Kantin ve varsa yemekhane veya yemek yeme alanın elektrik ve su sayaçları okulun sayacından ayrı olduğundan ilgili faturalar yüklenici tarafından ilgili kurumlara ödenecektir. İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali halinde ilgili sayaçlara ait ödemelerin yapılarak borç olmadığını belirten dekontlar idareye teslim edilecektir.  

 

Madde  25-Şartname bedeli olarak alınacak miktar; şartname bedeli alınmayacaktır.

 

Madde  26-İhtilafların hal mercii Denizli  İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

 

Madde 27- Sözleşmenin yürürlüğü girmesi ita amirinin onayına bağlıdır.

 

 

 

                                                                                                                        Şamil TEMİZ

                                                                                                                         Şube Müdürü

 

İLAN OLUNUR.

Gümüşçay Mahallesi, Çiğdem Caddesi, NO 64, Merkezefendi Kaymakamlığı Hükümet Konağı, 3. kat Merkezefendi / DENİZLİ - 0258 263 70 63 2637065

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.