DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Merkezefendi İlçesi 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim Öğrencileri Taşıma İhale Duyurusu

Merkezefendi İlçesi 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim Öğrencileri Taşıma İhale Duyurusu

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

 

İlan Süresi

:

7

     

Yasal Kapsam

:

13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 194.033,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.

E-İhale

:

Hayır

 


 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALTINDERE, YEŞİLYAYLA, BOZBURUN VE KUMKISIK MAHALLELERİNDE İKAMET EDEN TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİNTAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA ÜCRETSİZ TAŞINMASINI İHALESİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2020/397976

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:

Gümüşçay Mahallesi Çiğdem Caddesi No:64 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582637063 - 2582637066

c) Elektronik Posta Adresi

:

merkezefendi20@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN 31/08/2020 İLE 18/06/2021 TARİHLERİ ARASSINDA 186 GÜN 7 ARAÇLA TAŞINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUTAT BÖLGELERDEKİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ TEMEL EĞİTİM OKULLARI

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

GÜMÜŞÇAY MAHALLESİ ÇİĞDEM CADDESİ No 64 MERKEZEFGENDİ HÜKÜMET KONAĞI

b) Tarihi ve saati

:

18.08.2020 - 14:00

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde tek bir sözleşme karşılığında yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞAKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

Kesin teminat mektubunun tarihi belirtilecek ve en az iş bitim tarihinden 2 ay sonrası tarihli istenecektir.

 

 

 

Gümüşçay Mahallesi, Çiğdem Caddesi, NO 64, Merkezefendi Kaymakamlığı Hükümet Konağı, 3. kat Merkezefendi / DENİZLİ - 0258 263 70 63 2637065

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.