DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Halı Saha İhale İlanı ve Şartnamesi

Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Halı Saha İhale İlanı ve Şartnamesi

 

DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün 

HALI SAHA İHALE İLANI

 

İLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği.

 

Madde 1 ?Denizli Merkezefendi İlçesi Mustafa Kaynak  Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün bahçesi içerisinde yeralan 1164 m2 HALI SAHA nın Okul Aile Birliği tarafından üçüncü şahıslara muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel üzerinden ilgi yönetmelik çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddelerine göre, pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

OKULUN ADI

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

%10

 

İHALE TARİHİ

 

SAAT

Mustafa Kaynak  Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

48382.00/4032.00 tl

 

4.850(dörtbinsekizyüzelli) TL

 

17/02/2021

ÇARŞAMBA GÜNÜ

 

10:00

 

 


Madde   2- İhaleye konan okul kantininin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ihale tarih ve saati.

 

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen istekliler %10 geçici teminatı Okul Aile Birliği hesap numarası Ziraat Bankası Denizli Bereketli Şubesi 68840207-5001 İban TR 540001002362688402075001 nolu hesaba yatırılacaktır.

 

Madde  4-İşin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme şekil ve şartlar;  Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Müdürlüğü Bahçesi. Okul bahçesinde yer alan halı saha alanı toplam 1164 m2 olup alanda 4 adet soyunma odası ve 4 adet lavabo ve tuvalet , duş alanı  mevcuttur. Kiralamaya konu olan saha Yükleniciye halısız olarak teslim edilecek olup , alanın spor yapılacak hale getirilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. Zemine serilecek halı standartlara uygun 1.sınıf malzeme olmasına özen gösterilecektir. İhale sonrasında yüklenici ile Okul Aile Birliği arasında ilgili yönetmelik şartlarına uygun üst üste 3 yıl sözleşme yenilenir ise zemine serilen halı Okul Aile Birliği mülkiyetine geçecek olup, bu süre öncesinde yapılacak sözleşme fesihlerinde Yüklenici ihale alanını Okul Aile Birliğine aldığı gibi teslim etmekle yükümlüdür.

 

Madde  5-İhaleyi alan kişiler yer teslimi yapılmadan İhale bedelinin %6 sı oranında  kesin teminatlarını okul aile birliği hesaplarına yatırmak zorundadırlar. İhaleyi kazanan yüklenici yıllık kira bedelinin toplamı kadar aylık ödemeli (İki Kefilli) senet ile birlikte sözleşme imzalayacaklardır.

 Madde 6- İhale 17/02/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 10:00 da COVİD-19 nedeniyle hava şartlarının elvermesi durumunda Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Bahçesinde hazırlanacak olan alanda,  hava şartları müsaade etmez ise okul binası içinde hazırlanacak alanda yapılacaktır.

 

 İhale katılımcıları mutlaka covid -19 tedbirlerine ve İhale Komisyonunca belirlenen tedbirlere uymakla yükümlü olup ; uymayanlar ihale alanına alınmayacaklardır.

 İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ, GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR;

 Madde 7-Kira süresi yer teslimi yapıldıktan sonra düzenlenecek sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa kira sözleşmesi muhammen bedel tespit komisyonunca Tüketici Fiyatları Endeksi(TÜFE) oranında yapılacak artışla uzatılabilecektir. Kira artışı 12  ay üzerinden yapılacaktır.

 

İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

 Madde 8-İhaleye gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler kabul edilecektir. Ancak tüzel kişiliği sahip katılımcılardan şirkete ilişkin belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

Madde 9- Tüzel kişiliğe haiz olanlar 10. madde kapsamındaki belgelerini ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

 

Madde 10-İhaleye katılmak için başvuranlardan;

 

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi

 2. Sabıkası bulunmadığına dair sabıka kayıt belgesi

 3. Girmek istediği okul için belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.

 4. İkametgah Belgesi

 5. Taahütname (İhale üzerinde kalınması ve vazgeçilmesi halinde 1 aylık kira bedeli ödeneceğine dair)

 6. İhaleye Vekaleten iştirak halinde Noter onaylı vekalet belgeleri ve imza sirküsü

 7. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge ( esnaf odası Ticaret Odası ve Kamu İhale Kurumundan )

 8. Vergi Borcu Yoktur Belgesi

   

   

  NOT: KATILIMCILAR İSTENEN BELGELERDEN BİRER ASIL BİRER FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE İKİ DOSYA İLE MÜRACAAT EDECEKLERDİR

 

 

Madde 11- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya kuruşlara kiraya vermeye yetkilidir. İhale komisyonu bu gerekçelere bağlı olarak ihaleye vermeme durumunda gerekçe açıklamak zorunda değildir.İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görüle kişilerin teklifleri yazılı olarak almak üzere ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca ihaleye katılması uygun görülmeyen şahıslar ihale odasından çıkartılır. İhaleye katılanlardan şartlara uygun olan en az iki kişi olmadığı taktirde ihaleyi iptal etme, yada yapıp yapmama hakkına sahiptir. İhaleye katılması uygun görülen kişilerden yazılı teklif alınarak; İlk üç teklif öğrenci sağlığına ve okul işleyişine uygun olmayan, daha önce bu konuda şikâyetler olmuş, idareyi zor duruma sokmuş olan kişiler en yüksek teklifi verse de komisyon ilk üç kişiden uygun olana verme yetkisini kullanarak ihale sonuçlandırılır.

 

 

Madde 12 -  Bu ilan 17/02/2019 ÇARŞAMBA günü saat 10:00 'a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosu ve Web sayfasında,  Bağlı oldukları muhtarlık veya Belediye İlan Panosuna, Okul İlan Panosunda ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır.                                                            

  

Madde 13- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler 10.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı saat 10 kadar Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Bahçesinde hazırlanacak olan alanda içerisinde istenilen belgelerin bulunduğu ve üzerinde katılımcının adı, açık adresi ve ihalesine katılmak istediği okulun adının yazılı bulunduğu kapalı zarfı teslim edeceklerdir. Bununla ilgili olarak iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.

 

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

 

 1. T.C. vatandaşı olmak

 2. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

   

Madde 14- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

 

Madde 15-İhaleyi kazanan kantin işleticileri, kira sözleşmelerinde belirtilen maddelere aynen uyacaklar ve yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Sözleşme süresince sözleşmeye aykırılık ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinintespiti durumunda işletmeciye bildirim tarihinden itibaren sözleşme fesih olacaktır.

 

Madde 16-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Madde 17-İhale komisyonu tarafından ihale kararı, karar tarihinden 15 gün içerisinde ita amirine onaylatılır veya iptal edilebilir.

 

Madde 18-Ödemeler Milli Eğitim Bakanlığının Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve eki sözleşmeye göre yapılacaktır.

 

Madde 19- Kira Ödemeleri :Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın yirmisine kadar peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 

       Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin %10unu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, %10 unu Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne %80 ini de birliğin göstereceği hesaplara aylık peşinyatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 

       Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

 

Madde 20- Diğer Şart: Yükleniciler; bu Kiralamaya konu olan alan  Çevre Şehircilik il Müdürüğünün İlgili Makam Onayları ile Okul Aile Birliği mevcut yönetmeliğine uygun olarak Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliğine tahsisi yapılmış olup; Çevre Şehircilik Bakanlığı ilgili yönetmelikleri ve mevzuatları ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birlikleri mevzuatında yapılan değişiklikler halinde yüklenici olan kişi veya kurumlar yapılan değişiklik hükümleri çerçevesinde idare kararlarına uymakla yükümlü olup bu uygulamalar dahilinde idare tarafından verilecek kararları peşinen kabul ettiklerini taahhüt ederler.

 

Madde 21-   Elektrik ve Su Giderleri ve işletme ilgili bedeller:

 

İlgili alan  elektrik ve su sayaçları okulun sayacından ayrı olduğundan ilgili faturalar yüklenici tarafından ilgili kurumlara ödenecektir. İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali halinde ilgili sayaçlara ait ödemelerin yapılarak borç olmadığını belirten dekontlar idareye teslim edilecektir.

 

Madde 22-Halı Sahanın işletilmesi ile ilgili hertürlü özel ve resmi giderler yükleniciye aittir.

 

Madde  23-Şartname bedeli olarak alınacak miktar; şartname bedeli alınmayacaktır.

 

Madde  24-İhtilafların hal mercii Denizli  İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

 

Madde 25- Yüklenici  yukarıda istenen yükümlülüklerden her hangi birini yerine getirmediği takdirde,

protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın 15 (onbeş) gün sonunda ihale bozulur ve geçici

teminat gelir kaydedilir ve şartname ile birlikte ayrıca 2886 sayılı kanunun 84. Maddesi hükümleri

uygulanır.

 

Madde 26- Sözleşmenin yürürlüğü girmesi ita amirinin onayına bağlıdır.

 

                                                                                                                                  Şamil TEMİZ

                                                                                                                               İlçe Milli Eğitim Müdür V.

                                                                                                                                    İLAN OLUNUR.

 

Gümüşçay Mahallesi, Çiğdem Caddesi, NO 64, Merkezefendi Kaymakamlığı Hükümet Konağı, 3. kat Merkezefendi / DENİZLİ - 0258 263 70 63 2637065

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.